Yönetmelik

Resmi Gazete 16 Ekim 1999 Sayı: 23848

Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Yönetmeliği

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 1 —B u Yönetmelik Fırat Üniversitesinin tüm birimlerinin eğitim, öğretim araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsamak üzere 5 Temmuz 1983 tarih ve 18098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı

Madde 2 — Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir.

a) Yüksek öğretim kurumlan dışındaki gerçek ve tüzel kişilerce istenecek bilimsel görüş vermek, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, bunlara ilişkin raporlar düzenlemek.

b) Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler, laboratuvar ve mahallinde yapılacak herçeşit muayene, tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat, uygulama, her türlü analiz ve sağlık hizmetleri ile ilgili yataklı ve yataksız sabit ve geçici kuruluşları işletmek.

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, faaliyet alanları ile sınırlı olarak her türlü mal ve hizmet üretiminde bulunmak, önceden Rektörün onayı alınmak suretiyle elde edilecek ürünleri pazarlamak, teşhir ve satış yerleri açmak.

d) Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim ve Eğitim etkileşimli video kaset ile programlar hazırlamak, yazılım desteği sağlamak, bilgisayar montajı mikro işlemcili kontrol sistemleri ve ölçü aletleri üretimleri yapmak, üniversite bünyesinde kurulmuş bulunan televizyon yayın sistemini işletmek, televizyon ve radyo programları hazırlamak.

e) Elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleri, kitap ve her türlü matbua evrak basmak, cilt ve matbaa işleri yapmak, renkli renksiz reprodüksiyon işleri yapmak.

f) Eğitim, öğretim ve uygulama ile sınırlı olmak üzere, akaryakıt ve ısıtma sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş bulunan tesisleri işletmek.

Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

Yönetim Organları

Madde 3 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversitenin Yönetim Kurulu'dur. İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara, enstitü, yüksek okul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracakları yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksek okul müdürü de olabilir) ve sayman olmak üzere beş kişiden oluşur.

Sermaye Limiti

Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesinin Sermaye Limiti (100.000.000.000.-TL) yüz milyar liradır.

Uyulacak Hükümler

Madde 5 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 6 — 6 Temmuz 1984 tarihli ve 18450 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Fırat Üniversitesi Bingöl Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Fırat Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 28 Ocak 1990 Tarih 20416 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fırat Üniversitesi Muş Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği, 2 Şubat 1994 Tarih ve 21837 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fırat Üniversitesi Elazığ Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik, 14 Haziran 1994 Tarih 21960 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklik yönetmeliğine göre kurulan Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik, 22 Ağustos 1995 gün ve 22382 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 3 Kasım 1995 gün ve 22452 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 — Fırat Üniversitesi bünyesinde mevcut Döner Sermaye İşletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak kurulacak olan Döner Sermaye İşletmesine başkaca bir işleme gerek kalmaksızın devredilir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliklerine göre başlamış bulunan iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eskimevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

Madde 7 — Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.